Chính sách về bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân

 1. Dữ Liệu Cá Nhân Mà Công ty Thu Thập

Theo Bộ luật dân sự 2015, Luật an toàn thông tin mạng 2015 và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị Định 13”), Công ty TNHH City Ascom Việt Nam (“Công ty”) có thể xử lý dữ liệu cá nhân của anh/chị, bao gồm và không giới hạn Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của Nghị định 13, sau khi Công ty có được sự đồng ý của anh/chị một cách hợp lệ.

 1. Đồng Ý Về Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân
  • Bằng việc ứng tuyển vào bất kỳ tin tuyển dụng nào trên các kênh tuyển dụng của Công ty, và/hoặc trở thành nhân viên, và/ hoặc trở thành đối tác cung cấp dịch vụ, anh/chị đồng ý (mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào) và chấp nhận việc Công ty thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao, tiết lộ, và công bố dữ liệu cá nhân đó cho các bên xử lý có liên quan theo chính sách bảo mật này.
  • Anh/chị có thể rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ lúc nào (xem mục “Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu”). Khi anh/chị cung cấp sự đồng ý của mình cho Công ty theo cách thức được mô tả ở trên, anh/chị đồng ý cho phép và chấp thuận riêng cho Công ty chuyển giao và chia sẻ dữ liệu cá nhân của anh/chị với các bên thứ ba theo chính sách bảo mật này.
  • Anh/chị sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi, cập nhật của chính sách bảo mật này thông qua thư điện tử (e-mail) của anh/chị và/hoặc tài khoản của anh/chị khi truy cập Blue window. Bằng việc cung cấp sự đồng ý của anh/chị đối với thông báo của Công ty sau khi nhận được thông báo như vậy, anh/chị biểu thị sự chấp nhận và đồng ý của mình với bản sửa đổi của chính sách bảo mật.
 1. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân
  • cho việc vận hành, quản lý, và thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty
  • cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của anh/chị theo quy định của pháp luật và chính sách bảo mật này.
  1. Thời Điểm Bắt Đầu Và Kết Thúc Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ bắt đầu khi Công Ty có được dữ liệu cá nhân của anh/chị theo cách thức được mô tả trong chính sách bảo mật này. Dữ liệu cá nhân của anh/chị sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết (kể cả sau khi đã nghỉ việc) để tiến hành các mục đích như được mô tả trong mục 3 và/hoặc trong một thời hạn nhất định đối với các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật. Khi hết thời hạn lưu giữ dữ liệu (nếu có), hoặc khi không còn cần phải lưu giữ dữ liệu cá nhân của anh/chị hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật, Công ty sẽ ngừng việc xử lý và tiến hành các biện pháp xóa dữ liệu cá nhân của anh/chị và thông báo cho anh/chị về việc xóa bỏ đó (nếu có thể thực hiện được), trừ khi pháp luật áp dụng có yêu cầu khác.

  1. Phương Thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân của anh/chị sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật áp dụng bằng cách sử dụng giấy, phương tiện điện tử, phương tiện viễn thông bằng công nghệ (telematic), và/hoặc các phương thức khác.
Bằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho Công ty, anh/chị cam đoan rằng không có dữ liệu cá nhân nào trong những dữ liệu cá nhân này là:

  • bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam, mà việc thu thập hoặc tiết lộ nhìn chung là bị cấm, trừ khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
  • bí mật kinh doanh của công ty hoặc pháp nhân khác.
  1. Cách Công ty Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Anh/Chị

Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân là Công Ty TNHH City Ascom Việt Nam.
Công ty có thể cần tiết lộ, chia sẻ, chuyển giao dữ liệu, hoặc theo cách khác ký kết với các bên xử lý và/hoặc các bên thứ ba cho, hoặc có liên hệ, hoặc trong phạm vi mà các bên khác được phép xử lý dữ liệu cá nhân của anh/chị, hoặc liên quan đến các mục đích tại mục 3.

 1. Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu
  • Quyền được biết về việc xử lý dữ liệu;
   Anh/chị có quyền được biết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trừ khi pháp luật áp dụng có quy định khác.
  • Quyền đồng ý về việc xử lý dữ liệuAnh/chị có quyền đồng ý hoặc không đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật áp dụng.
  • Quyền truy cập dữ liệuAnh/chị có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi pháp luật áp dụng có quy định khác.
  • Quyền rút lại sự đồng ý;Anh/chị có quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân mà sự đồng ý đã được cung cấp trước khi được rút lại.
  • Quyền xóa dữ liệuTrừ khi pháp luật có quy định khác, anh/chị có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu, trong phạm vi pháp luật cho phép, dữ liệu cá nhân đó phải được lưu giữ hoặc xử lý theo cách khác để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của Công ty.
  • Quyền hạn chế xử lý dữ liệuAnh/chị có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, trừ khi pháp luật áp dụng có quy định khác. Công ty sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh/chị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ, trừ khi pháp luật có quy định khác.
  • Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệuAnh/chị có quyền yêu cầu Công ty cung cấp cho anh/chị dữ liệu cá nhân của anh/chị mà được cung cấp cho Công ty trong quá trình xử lý thông tin, trừ khi pháp luật áp dụng có quy định khác.
  • Quyền phản đối xử lý dữ liệu;Anh/chị có quyền phản đối Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của anh/chị nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế (i) tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc (ii) sử dụng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, trừ khi pháp luật có quy định khác. Công ty sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh/chị trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ, trừ khi pháp luật có quy định khác.
  • Quyền khiếu nại, tố cáo, và khởi kiện;Anh/chị có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty vi phạm pháp luật áp dụng liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân;
  • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hạiAnh/chị có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phù hợp với thủ tục và quy định của pháp luật nếu có cơ sở cho rằng việc vi phạm của Công ty ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của anh/chị; và
  • Quyền tự bảo vệAnh/chị có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  1. Nghĩa Vụ Của Chủ Thể Dữ Liệu

Anh/chị có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, trong số các nghĩa vụ theo luật định khác:

  • (a) bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình; yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;
  • (b) tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;
  • (c) cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của mình khi anh/chị đồng ý việc xử lý dữ liệu;
  • (d) tham gia phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân; và
  • (e) tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  1. Hậu Quả Và Thiệt Hại Không Mong Muốn

Công ty sẽ nỗ lực nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân của anh/chị, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn hoàn toàn và tuyệt đối. Có thể sẽ có sự cố gây ảnh hưởng đến chức năng và an ninh hệ thống của Công ty. Dù vậy, Công ty vẫn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của anh/chị và sẽ nhanh chóng thực hiện những phản ứng cần thiết trong các tình huống như vậy theo quy định của pháp luật, bao gồm áp dụng bất kỳ biện pháp nào để khắc phục và loại bỏ bất kỳ mối nguy nào, cũng như lập báo cáo và thông báo về bất kỳ sự cố bảo mật dữ liệu cá nhân nào theo yêu cầu của pháp luật.

  1. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào về dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Công ty theo thông tin sau đây:

Phòng hành chính tổng vụ

E-mail : ga@cityascom.vn

Tel: 024 6290 3032

Công ty sẽ xử lý yêu cầu của anh/chị theo các quy tắc tại Chính sách này và các thủ tục nội bộ của Công ty vào từng thời điểm theo quy định của pháp luật áp dụng./